Aktuality

Nová ubytovací kapacita v budově OÚ

04.09.2013

 Obec dokončila 5 nových pokojů v prvním poschodí budovy obecného úřadu. Celková kapacita nového ubytovacho zařízení je 15 lůžek. Tři pokoje s vlastním sociálním zařízením doplňuje jeden apartmán zahrnující dva pokoje se polečnou předsíňkou a sociálním zařízením.  

Nový audioprůvodce obcí Křižánky a okolím

04.09.2013

Dlouhodobým a strategickým cílem obce Křižánky je zlepšení využití turistického potenciálu, který region má. Snaží se ve větší míře „zachytit“ projíždějící či procházející turisty v lokalitě obce. Chceme tím podpořit místní drobné podnikatele (prodejna potravin, hostinec, penziony…) a tím i zvýšit možnost vzniku pracovních míst ve službách navázaných na cestovní ruch. Jedním z prostředků, jak toho dosáhnout, je nepochybně i budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. Právě za tímto účelem jsme vytvořili originálního audioprůvodce obcí a okolím. Apliaci si můžete stáhnout zde:https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.gisit.Krizanky

Prezentace historického i současného rozvoje obce Křižánky

 

 

Obec Křižánky leží v srdci CHKO Žďárské vrchy. V obci je největší památková rezervace v kraji Vysočina. Obec se skládá ze tří místních částí, kterými jsou Moravské Křižánky, České Křižánky, České Milovy. Každá z místních částí bývala v minulosti samostatnou obcí. Obcí protéká řeka Svratka, která je historickou zemskou hranicí a dělí proto Křižánky na část moravskou a českou.

Křižánky trápí typické problémy dnešního venkova: stárnutí populace, zvyšování nezaměstnanosti, snižování počtu trvale bydlících obyvatel a s tím spojený nárůst počtu chatařů a chalupářů, odliv mladších ročníků za prací a bydlením. Přitom každá z místních částí obce měla v minulosti větší počet obyvatel než je stávající součet obyvatel všech místních částí. Kromě rodové tradice dokázala udržet obyvatele v obci zemědělství ale hlavně různá řemesla.

Z těchto řemesel dominovalo v Českých i Moravských Křižánkách hlavně pilníkářství, kdy toto řemeslo zajišťovalo obživu mnoha rodinám po celé generace. Ručně ražené pilníky z Křižánek patřily mezi velice kvalitní a vyhledávané zboží. Dnes však z příchodem automatizace a strojové výroby toto řemeslo již dávno v naší obci zaniklo. Mezi občany obce žije již jen několik málo vyučených pilníkářů. Na tradici pilníkářství se velice rychle zapomíná .

Z hovorů s pamětníky, z nálezů starých pilníků a rašplí na půdách starých domů i dle typů původních obydlí vyplývá, že velká část obce tímto řemeslem žila. Pilníkářské řemeslo se zapsalo do historie i do osudů mnoha křižaneckých rodin. Budovy pilníkářských dílen (dnes již většinou přestavěných na rekreační chaty) utvářely uspořádání staveb v krajině. Pilníkářství v obci Křižánky je dnes zcela jistě nenávratnou minulostí. Srovnání současné podoby obce se stavem před 70 lety může být fascinující. Za takto krátkou dobu se obec nevratně změnila. Živou a fungující část obce vystřídala obydlí chalupářů, kteří navštěvují svá obydlí v sezóně. Může se zdát až neuvěřitelné, že zde před méně než sto lety žily, pracovaly a bavily se celé rodiny pilníkářů.

Pokud se chceme zajímat o další rozvoj obce (či obcí Křižánkám podobných) a plánovat tento rozvoj jako trvale udržitelný, měli bychom se podívat i do minulosti. Uvědomit si, jaké změny mohou nastat, porovnat rozdíl míst v rozmezí necelých 100 let. Měli bychom se podívat na tento vývoj z pohledu vlivu tehdejšího řemesla na utváření místa, kde pilníkáři žili, jak pilníkářství přispívalo a ovlivňovalo oblast ekonomickou, sociální či oblast životního prostředí.

Tento pohled by však zcela jistě neměl být jediný. Měl by být doplněn o pohled na současný rozvoj obce. Je určitě nezpochybnitelným rysem dnešních malých a od velkých sídel odlehlých obcí, že zde mizí řemesla a další pracovní příležitosti, které dávaly obživu místním lidem. Tento fakt samotná obec asi jen těžko ovlivní, protože malé obce většinou nemají příliš možností, jak svůj rozvoj dramaticky změnit k lepšímu. V rámci realizace předkládaného projektu však chceme ukázat, že realizací menších projektů je možné alespoň podpořit  rozvoj obce.

Naše obec patří mezi úspěšné realizátory řady investičních i neinvestičních projektů. Realizací řady projektů se postupně mění vzhled obce. Občané získávají alespoň v malém měřítku pracovní příležitosti. Díky realizaci mnoha vzdělávacích kurzů si občané obce mohou zdarma zvyšovat úroveň svých znalostí. Jednou z možností dalšího rozvoje obce je především v našich podmínkách podpora využití turistického ruchu.

Cílem projektu je atraktivní a moderní formou demonstrovat změnu obce za posledních 100 let – tedy rozvoj, který se nepodařilo trvale udržet a dále prezentovat současnou snahu o rozvoj obce, který se snažíme udržet v dlouhodobějším časovém měřítku.

Tohoto cíle chceme dosáhnou jednak vybudováním naučné stezky s názvem „Za pilníkáři na Český kopec“, která bude připomínkou fungující a živé části obce v kontrastu se současným stavem. V rámci druhé části projektu hodláme prezentovat projekty realizované v nedávné době a také záměry, které obec připravuje.