Realizované projekty

Rozvoj obce je v podmínkách naší obce velice problematický. Rozpočet samosprávy se odvíjí především od počtu trvale bydlících obyvatel. Z vlatních zdrojů proto nění možné tento rozvoj uskutečnit a hlavně udržet v dlohodobém horizontu. Získávání finančních prostředků z krajských, národních či evropských fondů je tak jedinou možností, jak cokoliv v naší obci uskutečnit.   

 

 

Rok

Program

Název akce

2007

Ministerstvo financí ČR

Rekonstrukce budovy školy I. etapa

MŽP ČR - podpora MA21

MA 21 v obci Křižánky

Ochrana obecního majetku v kraji Vysočina        

Elektronické zabezpečení budovy OÚ Křižánky  

Podpora naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina

Komunitní plánování a zavádění principů MA 21 v obci Křižánky

Podpora obnovy venkova - MMR

Pojďme si hrát

Podpora obnovy venkova Vysočiny 2007

Rekonstrukce prodejny potravin

Společný regionální operační program

Vzdělávací centrum v obci Křižánky

Fond Vysočiny

Zabezpečení PC ve Vzdělávacím centru

2008

Podpora naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina

Podpora zdravého životního stylu v ZŠ Křižánky

Podpora naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina

Podpora zdravého životního stylu v ZŠ Křižánky - pokračování

Podpora naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina

Podpora plánování a zavádění principů MA21 v obci Křižánky

Podpora obnovy venkova – MMR

Namaluj si náves

Podpora obnovy venkova Vysočiny 2008

Vnější opravy budovy ZŠ Křižánky

Fond Vysočiny (Doprovodná infr. cest. ruchu)

Zastavte se u nás!

Fond Vysočiny (Bioodpady)

Kompostéry v obci

Ministerstvo financí ČR

Rekonstrukce budovy školy II. etapa

Podpora kulturních akcí

Oslavy 111. let od založení SDH Křižánky

Fond Vysočiny (Popularizace a vzdělávání ICT)

Vzdělávání v oblasti IT v obci Křižánky

2009

Generální ředitelství HZS

Stavba hasičské zbrojnice v obci Křižánky

Podpora obnovy venkova Vysočiny 2009

Oprava hřbitova v místní části České Milovy      

Podpora obnovy venkova – MMR

Oprava zvonice v místní části České Milovy         

Podpora obnovy venkova – MMR

Úprava prostranství před vzdělávacím centrem   

Fond Vysočiny (Čistá voda)

Projektová dokumentace k územnímu řízení kanalizace a ČOV

Fond Vysočiny (Naše školka)

Dokončení kuchyně ZŠ a MŠ Křižánky

Podpora naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina

Komunitní akce a zavádění principů  MA21 v obci Křižánky v roce 2009

Podpora naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina

Komunitní akce a zavádění principů  MA21 v obci Křižánky v roce 2009 - II

2010

Fond Vysočiny (Rozvoj venkova 2009)

Oprava komunikace v místní části České Křižánky

Podpora naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočiny

Komunitní akce a zavádění principů MA21 v obci Křižánky v roce 2010 - 2. projekt

Podpora naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočiny

Komunitní akce a zavádění principů MA21 v obci Křižánky v roce 2010

Program obnovy venkova Vysočiny 2010

Bezdrátový rozhlas Křižánky

Program rozvoje venkova

Oprava místní komunikace, veř. prostranství a osvětlení v lokalitě Kyšperka

Revolvingový fond MŽP

Zapojování veřejnosti do rozvoje obce Křižánky

2011

Program rozvoje venkova

Vzdělávání pro rozvoj cestovního ruchu v regionu obce Křižánky 2009/2010

OP životní prostředí

Průzkumný vrt Křižánky

Podpora obnovy a rozvoje venkova 2011

Obnova drobných sakrálních staveb v obci Křižánky

Revolvingový fond MŽP

On-line informační a navigační systém pro prezentaci udržitelného rozvoje v Obci Křižánky

Podpora obnovy a rozvoje venkova 2011

Hrajeme si na vsi

Revolvingový fond MŽP

Farmářské trhy v obci Křižánky

Podpora naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočiny

Naplňování principů MA21 a rozvíjení a podpora komunitních akcí v obci Křižánky 2011

Podpora obnovy a rozvoje venkova 2011

Stavební úpravy OÚ - II.etapa

Fond Vysočiny - GP rozvoj vesnice 2010

Oprava komunikace v místní části České Křižánky - II.etapa

POVV 2011

Stavební úpravy domu čp 96

 

Stanoviště

Oprava hřbitova v místní části České Milovy

Číslo stanoviště: 
1

 V roce 2008 byl hřbitov ve velice špatném stavu. Zídka plotu se rozpadala, plot byl zrezivělý a vstupní brána se nakláněla na stranu.

49° 40' 28.5204" N, 16° 5' 29.0472" E

Oprava zvonice v místní části České Milovy

Číslo stanoviště: 
2

V naší obci jsou dva hřbitovy. Větší, který se nachází za kostelem v Moravských Křižánkách, je rozdělený na část evangelickou a katolickou.
Druhý hřbitov je výrazně menší. Nachází se na návrší nad milovskou kotlinou a tvoří tak jednu z dominant místní části České Milovy.

49° 40' 28.7436" N, 16° 5' 28.8384" E

Oprava místní komunikace a veřejného osvětlení v lokalitě Kyšperka

Číslo stanoviště: 
3

 Okolí Kyšperského rybníku patří k nejkouzelnějším místům naší obce.  Projekt s názvem Oprava místní komunikace a veřejného osvětlení v lokalitě Kyšperka si kladl za cíl zlepšit vzhled veřejného prostranství v této části Moravských Křižánek.

49° 41' 11.8284" N, 16° 3' 43.1064" E

On-line informační a navigační systém pro prezentaci udržitelného rozvoje v obci Křižánky

Číslo stanoviště: 
4

Obec Křižánky v roce 2011 uskutečnila za podpory MŽP projekt nazvaný: „On-line informační a navigační systém pro prezentaci udržitelného rozvoje v obci.“ Projekt se člení na dvě části.

49° 41' 35.34" N, 16° 4' 32.5632" E

Oprava komunikace v místní části České Křižánky - I.etapa

Číslo stanoviště: 
5

 V rámci programu Rozvoj vesnice 2008 se uskutečnil projekt Oprava komunikace v místní části České Křižánky. Cílem projektu byla oprava původní historické cesty vedoucí od silnice III. třídy k lokalitě zvané U kříže. Vzhledem k propadu daňových příjmů v roce 2009 bylo nutné uskutečnit opravy až na jaře roku 2010.
 

49° 41' 27.1644" N, 16° 4' 11.244" E

Rybník Řásník

Číslo stanoviště: 
6

 Hráz původního rybníku Řásník se protrhla koncem šedesátých let minulého století po velké bouřce. Rybník byl obnoven v místě původní vodní plochy. Stavební práce probíhaly v letech 1997 – 1998. 

 

49° 40' 32.9628" N, 16° 4' 24.7332" E

Vzdělávací centrum

Číslo stanoviště: 
7

 Vzdělávací centrum v obci Křižánky bylo vybudováno v nástavbě stávající prodejny smíšeného zboží. Projekt se uskutečnil za finanční podpory ze strukturálních fondů EU a fondu ČR v rámci tzv. Společného operačního programu. Cílem projektu je podpora rozvoje lidských zdrojů v regionu obce. Stavební práce byly zahájeny v březnu a skončily v srpnu roku 2007. Vzdělávací centrum pak bylo slavnostně otevřeno v říjnu 2007.

49° 41' 7.5696" N, 16° 3' 53.0928" E

Stavba hasičské zbrojnice

Číslo stanoviště: 
8

 V roce 2010 byla dokončena stavba nové hasičské zbrojnice, která se nachází v přístavbě obecního úřadu. Samotná zbrojnice, která se nachází v prvním podlaží budovy, se skládá ze dvou garáží pro tři vozidla, z šatny, klubovny, místnosti pro úklid a místnosti pro PHM. V případě výpadku elektrické energie jsou prostory garáže a šatny osvětleny nouzovým osvětlením. Celý objekt je pro případ dlouhodobějšího výpadku elektrické energie připraven tak, aby tuto dodávku bylo možné zajistit z generátoru elektrické energie. Přes den zdroj posílí energie ze solárních článků.

49° 41' 9.0492" N, 16° 3' 50.454" E

Rekonstrukce budovy školy

Číslo stanoviště: 
9

 Historie budovy školy v obci Křižánky sahá až na začátek 19. století. Tehdy byla budova pouze jednopodlažní. Škola od té doby prošla mnoha změnami. Současnou podobu získala budova v druhé polovině minulého století. Od roku 1985 byla škola uzavřena. Výuku se podařilo zcela obnovit až v roce 1995. Po deseti letech, kdy byla škola mimo provoz, byl stav budovy doslova v katastrofálním stavu. Vzhledem k vysokým nákladům na opravu však bylo nutné uskutečnit rekonstrukci budovy postupně v několika etapách. 
 

49° 41' 9.1068" N, 16° 3' 53.2656" E

Park v centru obce

Číslo stanoviště: 
10

 Podobně jako stavba dětského hřiště byl také záměr na realizaci živého parku v centru obce jednou z priorit stanovených v rámci komunitního plánování. Obec vzhledem ke své specifické zástavbě nemá náves. Občané obce se tak neměli kde setkávat. Centrální část obce je přitom přirozeným místem koncentrace obyvatel. V centrální části obce se nachází prodejna potravin, obecní úřad, škola, dětské hřiště a vzdělávací centrum.

49° 41' 7.6704" N, 16° 3' 53.5068" E

Dětské hřiště

Číslo stanoviště: 
11

STAVBA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ:
Vybudování dětského hřiště mezi školou, prodejnou a obecním úřadem bylo jedním z hlavních projektových záměrů, které vznikly v rámci komunitního plánování občanů obce. V té době se v místě dnešního hřiště nacházelo několik starých prolézaček a zahrady se zanedbanými keři. Do přípravy i realizace hřiště se zapojili nejen rodiče, ale také samotné děti.   Formou výtvarné soutěže mezi dětmi mateřské i základní školy byly vytipovány herní prvky. Rodiče poté při veřejném projednání navrhli rozmístění prvků na vymezené ploše. Na konečné realizaci se výrazným způsobem podíleli občané obce formou dobrovolné práce. Tato práce občanů byla následně znalcem ohodnocena na více jak 60.000,- Kč. Většinu nákladů na stavbu hřiště navíc pokryla dotace Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu Podpora obnovy venkova. Obci však pomohli také sponzoři a to nejen z řad místních občanů, ale také chalupářů. 
 

49° 41' 8.07" N, 16° 3' 52.3656" E

Obnova drobných sakrálních staveb v obci Křižánky

Číslo stanoviště: 
12

V obci Křižánky se nachází řada sakrálních staveb. Vzhledem k finanční náročnosti oprav staveb tohoto druhu, jsme se rozhodli obnovit prozatím drobné sakrální stavby. Cílem se tedy staly tři kříže v obci Křižánky. Jedná se o kříže umístěné na návsi, Českém kopci a Borovině.
 

49° 41' 28.0824" N, 16° 4' 10.6572" E
49° 41' 28.284" N, 16° 3' 18.3384" E
49° 41' 8.826" N, 16° 3' 52.47" E

Plynofikace obce

Číslo stanoviště: 
13

Plynofikace obce patří svým rozsahem, délkou trvání i výší celkové investice k největším projektům obce Křižánky.

49° 41' 8.88" N, 16° 3' 51.7212" E

Průzkumný vrt Křižánky

Číslo stanoviště: 
14

Projekt realizovaný vroce 2011, byl spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

49° 41' 9.7224" N, 16° 3' 55.5048" E

Bezdrátový rozhlas Křižánky

Číslo stanoviště: 
15

Realizace bezdrátového rozhlasu v naší obci přispěla ke zlepšení informovanosti. Projekt byl realizován z programu obnovy venkova Vysočiny 2010.

49° 41' 9.1428" N, 16° 3' 51.5088" E

Oprava komunikace v místní části České Křižánky - II.etapa

Číslo stanoviště: 
16

Oprava komunikace v místní části České Křižánky se týkala části od kříže směrem dolu (k hospodě). Komunikace byla ve špatném stavu, kvůli tekoucí vodě. Vodu nelze odvést mimo cestu, protože její niveleta je hluboko pod úrovní terénu. Cesta byla v horní třetině zavážena hlínou a rostlinnými zbytky. V ostatních částech cesty byly vyjeté koleje.  

49° 41' 22.9596" N, 16° 4' 1.7616" E

Hrajeme si na vsi

Číslo stanoviště: 
17

Cílem projektu je úprava prostranství mezi budovou obecního úřadu a budovou školy, prostransví u dvou autobusových zastávek a výsadba stromové aleje podél cesty od školy k obecnímu úřadu a směrem k Devíti skalám s odpočívadlem na konci aleje.

49° 40' 44.1516" N, 16° 3' 23.3136" E

Stavební úpravy obecního úřadu - II.etapa

Číslo stanoviště: 
18

V rámci realizace projektu bude vybudován bezbariérový přístup do 1.patra obecního úřadu, kde má kromě starosty a účetní sídlo i lékař, kterého navštěvují převážně starší občané obce. Bezbariérový přístup je řešen výtahovou šachtou umístěnou na vstupu do objektu OÚ. K nové přístavbě bude vybudována přístupová cesta se zámkovou dlažbou.  

49° 41' 9.2184" N, 16° 3' 51.3144" E

Stavební úpravy domu č.p.96 - 1. etapa

Číslo stanoviště: 
19

V rámci realizace projektu budou provedeny stavební úpravy domu č.p. 96., který je ve vlastnictví obce Křižánky. V rámci těchto úprav dojde ke snížení stropu na takovou úroveň, aby bylo v budoucnu možné uvažovat o případném využití podkroví. 

49° 41' 28.4316" N, 16° 3' 41.1192" E

Stavební úpravy domu č.p.96 - 2. etapa

Číslo stanoviště: 
20

V rámci realizace projektu budou provedeny stavební úpravy domu č.p. 96., který je ve vlastnictví obce Křižánky. V rámci těchto úprav dojde ke snížení stropu na takovou úroveň, aby bylo v budoucnu možné uvažovat o případném využití podkroví - nyní se pokračuje na druhé etapě těchto prací.

 

49° 41' 28.4604" N, 16° 3' 41.112" E

Příběh krajiny pod Čtyřmi palicemi

Číslo stanoviště: 
21

Příprava naučné stezky "Příběh krajiny pod Čtyřmi palicemi" byla zahájena 1.8.2011 a doknočena 30.4.2012. Za tuto dobu jsme se snažili získat co nejvíce historických materiálů k zaniklé sklárně v místní části České Milovy. Dále jsme střádaly podklady k hostorii Českých Milov a k Neumannovu mlýnu. A v neposlední řadě jsme připravovali podklady k přírodní rezervaci, kde se zmiňujeme o fauně a floře Rychtářek.

49° 40' 30.5904" N, 16° 4' 54.8112" E

Oprava komunikace k "Horce"

Číslo stanoviště: 
22

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam dapibus fermentum ipsum. Integer malesuada. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Quisque tincidunt scelerisque libero. Aliquam ornare wisi eu metus. Fusce wisi. In dapibus augue non sapien. Proin in tellus sit amet nibh dignissim sagittis. Aliquam ante. Nunc tincidunt ante vitae massa. Maecenas sollicitudin. Quisque porta. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. In dapibus augue non sapien. Pellentesque arcu. Aliquam id dolor.

Mapa stanovišť

Javascript is required to view this map.