Milovská stezka

Milovská stezka

Milovská stezka, nazvaná jinak také "Příběh krajiny pod Čtyřmi palicemi" je velice pestrá svým obsahem.

Při prohlídce stezky jsou ke spatření jak krásy současné Vysočiny, tak na Vás dýchne i historie, jelikož se na stezce setkáte se zaniklým sklářstvím, historií Českých Milov, dozvíte se i něco o Neumanově mlýně a v neposlední řadě získáte informace o přírodě, co zde roste a žije za "vzácnosti". Pokud Vás láká tato pestrá naučná stezka, tak již neváhejte a vydejte se k nám.

Stanoviště

Příběh krajiny pod Čtyřmi palicemi - začátek příběhu

Číslo stanoviště: 
1

Na okraji lesa pod Čtyřmi palicemi se dodnes nacházejí pozůstatky milovské skelné huti, jako poslední svědectví o příběhu, který zdejší krajina i lidé za posledních 200 zažili.
Lesy v okolí Čtyř palic opakovaně trpěly přírodními kalamitami. Vichřice způsobovaly rozsáhlé polomy a dílo zkázy dokončoval kůrovec. V lesích rychmburského panství zůstávalo ležet velké množství neprodejného dřeva. Vrchnost musela rychle jednat, aby předešla nenapravitelným ztrátám. Začala proto stavět železné pece a hlavně sklářské hutě.
 

49° 40' 31.3824" N, 16° 5' 10.9176" E

Příbytky sklářských dělníků

Číslo stanoviště: 
2

Pro úspěch skláren nebyla důležitá pouze dostupnost surovin, ale především zručnost sklářů. Milovské sklárny přilákaly za nabídkou nové pracovní a životní příležitosti. Skláři byli většinou cizího původu, ale již v první generaci splynuli s domácím obyvatelstvem a často byli na předních místech v obci.
 

49° 40' 38.6688" N, 16° 5' 12.5016" E

Složení sklářské osady

Číslo stanoviště: 
3

Sklárna tvořila celou malou, nově postavenou osadu. Osada se skládala z vlastní hutě, z velkého zděného stavení pro správu a byt ředitele, z již zmíněných budov pro ubytování sklářů a pomocného personálu, dále zde bylo zděné skladiště, stupník na drcení křemene, brusírna, potašárna a množství menších hospodářských budov.
 

49° 40' 45.2532" N, 16° 5' 14.316" E

Život ve sklářské osadě

Číslo stanoviště: 
4

Skláři byli poměrně dobře placeni, mzda odborných pracovníků se pohybovala okolo 10 zlatých týdně, což byla na tu dobu nevídaná částka. Pomocníci a mladší pracovníci měli kromě mzdy v huti zajištěnou i stravu. Milovská skelná huť byla z hlediska zajištění pracovníků v kraji velkou výjimkou.
 

49° 40' 50.4516" N, 16° 5' 15.4752" E

Obydlí pracovníků skláren

Číslo stanoviště: 
5

V nejvýstavnější a jediné zděné budově těsně pod vlastní hutí bydlel skelmistr – glasmajstr, nájemce huti. Měl odtud dokonalý výhled na celou osadu i široké okolí.
 

49° 40' 55.8804" N, 16° 5' 17.2248" E

Osud milovské sklárny

Číslo stanoviště: 
6

Nyní se nacházíte u dvou historických rybníčků, které byly součástí sklářské osady. Zde je zbudováno malé posezení, kde se můžete zastavit a představit si, jak před 150 roky bylo toto místo plné života. Mnohé napoví úryvek z historického textu.
 

49° 40' 59.1096" N, 16° 5' 15.3204" E

Čtyři palice

Číslo stanoviště: 
7

Čtyři palice jsou z dvojslídné ortoruly svrateckého krystalinika. Tento skalní útvar vznikal mrazovým zvětráváním ve starších čtvrtohorách, zde byly vypreparovány tři mohutné skalní bloky s výškou až 33 m, na něž ve svahu navazuje nižší skalní hřeben. Směrem od severu jsou to Děvín (výška skalní stěny 28 m), Čtyřpaličatá skála (31 m) a Tvrz (22 m). Před tvrzí je situován předsunutý nižší skalní útvar Opomenutá.

49° 41' 4.7652" N, 16° 5' 16.1412" E

Skalní útvary nad Milovskou kotlinou

Číslo stanoviště: 
8

Skaliny rulové hradům podobné zdobí vrcholy horské zvlášť u Milov a naproti nim na moravské straně, kdež jest krajinka náležící k nejkrásnějším partiím Vysočiny Českomoravské. (MUSIL-DAŇOVSKÝ, Emil - Z Chrudimska, 1892).
 

49° 40' 58.4796" N, 16° 5' 27.5064" E

Obce Milovské kotliny

Číslo stanoviště: 
9

„První zmínka o Milovech jako osadě na moravské straně je z roku 1587, kdy při odhadu novoměstského panství se uvádějí jako „louky na Milejovích“, které patřily k rychtě v Německém (Sněžném). V roce 1610 zbudoval tehdejší majitel Vilém Dubský z Třebomyslic rybník „Milegowi“. V roce 1741, po zpustošení okolních lesů velkou vichřicí, byl postaven u rybníka železný hamr, aby mohlo být zužitkováno padlé dřevo.
          Osídlení bývalé české strany Milov spadá do pozdní horské kolonizace koncem 17. století. Významnou událostí osady bylo založení skelné hutě v roce 1835 bratry Konrádovými.
 

49° 40' 55.776" N, 16° 5' 34.044" E

Les jako zásoba dřeva pro milovské sklárny

Číslo stanoviště: 
10

Prosba lesa: "Milý člověče! Jsem dárcem tepla v tvém krbu za chladných nocí a dárcem přívětivého chládku v žáru letního slunce. Já jsem dal trámoví tvemu obydlí a desku tvému stolu, ze mne je lože ve kterém spáváš i kleč tvého rádla. Já jsem dodal topůrko do tvé sekery a branku do tvého plotu. Ze mne je dřevo tvé kolébky i tvojí rakve. Jsem tím, čím pro blahobyt je chléb a pro krásu kvítko. Slyš tedy moji prosbu: Nepustoš mne!." 
 
 

49° 41' 3.3792" N, 16° 5' 45.7368" E

Les jako zdroj obživy

Číslo stanoviště: 
11

Lesy milovské jakoby oživly. U každého snad kmene dva dřevaři, řezajíce v mohutný kmen. Pila jen skřípala. Jinde opět silnými údery nasekávali mohutný peň, jenž snad 100 let odolával větrům a bouřím. Opodál stály ženy s malými sekerkami, čekajíce, až strom s praskotem k zemi dopadne, aby osekaly chvoj a oloupaly kůru.
                                                                                                                     
                                                                                                                    K. Zatty - Obrázky ze Žďárských hor – 1894
 

49° 41' 5.2692" N, 16° 5' 52.7856" E

Druhová skladba lesa v PR Čtyři palice

Číslo stanoviště: 
12

 
Milovské lesy jsou jedny z nejlepších. Staleté sosny zdají se výškou svou dosahovati až k nebesům. A jak zdrávy jsou. Nikdy nepřipadla myšlenka tyto pomníky tvůrčí síly, jež si příroda sama zbudovala zničiti.
                                                                                                                                     
                                                                                                                            K. Zatty - Obrázky ze Žďárských hor - 1894
 

49° 40' 59.808" N, 16° 5' 49.29" E

Historie obce České Milovy

Číslo stanoviště: 
13

Osadu s názvem Milovy můžete najít na české i moravské straně hraniční řeky Svratky. Zatímco moravské Milovy patřily k panství novoměstskému, Milovy v Čechách byly součástí panství rychmburského. První zmínka o Milovech jako o osadě je z roku 1587 a týká se právě strany moravské, tedy osady v okolí turisty vyhledávaného Milovského rybníka. Ten byl vybudován v roce 1610 tehdejším majitelem novoměstského panství Vilémem Dubským z Třebomyslic.
 

49° 40' 54.3" N, 16° 5' 44.4444" E

Samostatná obec České Milovy

Číslo stanoviště: 
14

Od roku 1850 byly České Milovy součástí obce České Křižánky. V době největšího rozmachu skláren převyšoval počet milovských občanů křižánecké téměř o sto. Není proto divu, že se milovští chtěli osamostatnit. Prvním krokem pro rozdělení Českých Milov a Českých Křižánek na dvě obce byl dopis zaslaný na rychmburský velkostatek dne 4. února 1884. Rozdělení obcí bylo provedeno až na základě rozhodnutí zemské správy politické v Praze dne 19. listopadu 1927.
 

49° 40' 44.652" N, 16° 5' 38.4972" E

České Milovy - U mlýna

Číslo stanoviště: 
15

Pro České Milovy je typická nejen roztroušená zástavba, ale také existence několika relativně samostatných lokalit. Tomuto místu se říká U mlýna.
Mlýn zde stál od nepaměti. Stávající budova pochází z roku 1812. V roce 1872 měl mlýn dvě vodní kola o průměru 2,52 cm a o šířce 85cm. Mlýn měl dvě obyčejná mlecí složení, která byla později upravena na umělecký mlýn, který byl vybaven mlecí stolicí. V roce 1912 byla obyčejná mlecí složka nahrazena Francisovou turbínou. Díky turbíně vznikla u mlýna malá vodní elektrárna, která vyráběla elektřinu nejen pro vlastní spotřebu mlynářů, ale i pro okolí až do roku 1962. Od roku 1812 zde působili mlynáři Neumanové. Mlýn se předával z generace na generaci.
 
(Informace pocházejí od znalce mlýnů Ludvíka Štěpánka ze Zaječic, který je získal z rozhovoru se ženou posledního mlynáře.)
 
 

49° 40' 26.4324" N, 16° 5' 40.1568" E

PR Meandry Svratky u Milov

Číslo stanoviště: 
16

Lokalita Rychtářky alias Meandry Svratky u Milov je přírodovědcům známá již dlouhá desetiletí. Jde o území s výjmečně zachovalým ekosystémem nivy - s přirozeným tokem, s tůněmi ve všech fázích vývoje, s původními loukami na výjmečné rozloze. Vyhlášení přírodní rezervace je zde diskutováno od doby založení CHKO Žďárské vrchy. Cílem práce je podpořit zavedení řízené péče o toto hodnotné území. Jakkoliv je lokalita vynikajícím způsobem zachovalá z „makropohledu“, nelze přehlédnou negativní vlivy, které degradují nejen samu lokalitu, ale jsou i vadou na dojmu, který si odsud návštěvník odnáší. Diskutována je především péče o travní porosty a o luční tůně.

49° 40' 21.324" N, 16° 5' 39.5376" E

Řeka Svratka

Číslo stanoviště: 
17

Řeka Svratka vstupuje do území jako cca 8m široký tok s kamenitým dnem. V lokalitě luk s nesčetnými meandry se řeka zužuje na 2 až 3m. Břehy řeky lemují jednotlivé keře a stromy hned šesti druhů vrb. V řece vlají dlouhé závěsy hvězdoše háčkatého a prameničky obecné. Jsou úkrytem ryb i bezobratlých a přispívají k samočištění.

49° 40' 19.7472" N, 16° 5' 28.5108" E

Rostliny luk v meandrech Svratky

Číslo stanoviště: 
18

Louky v meandrech řeky Svratky poskytují životní podmínky pro velký počet druhů rostlin a živočichů. Mezi nejzajímavější patří tyto druhy.
Rdest alpský – u nás je to v současnosti vzácný a silně ohrožený druh, vyskytuje se od nížin do hor. Nejčastěji roste v rašelinných tůňkách, rybnících, horských řekách, mrtvých říčních ramenech a v potocích. V minulosti byl hojnější, ale ustoupil díky intenzivnímu chovu ryb a znečištění vod.

49° 40' 20.8956" N, 16° 5' 20.6304" E

Fauna luk v meandrech Svratky

Číslo stanoviště: 
19

Další živočichové a rostliny, které se zde vyskytují.
Vydra říční - žije po většinu roku samotářským životem. Je skvělý plavec a potápěč, pod vodou vydrží až 5 minut a uplave stovky metrů. Loví od soumraku, živí se vodními živočichy - rybami, obojživelníky a drobnými savci. V hlinitých březích či pod kořeny stromů si vyhrabává dlouhou noru s doupětem, vchod je většinou pod vodou. Páří se od února do června. Po dvou měsících samice rodí 1 až 4 mláďata, která s matkou zůstávají asi jeden rok. Zákonem chráněná, ohrožená.

49° 40' 26.7708" N, 16° 5' 16.5372" E

Příběh krajiny pod Čtyřmi palicemi - konec příběhu

Číslo stanoviště: 
20

Místo, na kterém se právě nacházíte, symbolicky uzavírá naší naučnou stezku a tím i příběh krajiny pod Čtyřmi palicemi.
Na tomto místě byla v roce 1870, tedy v době největší slávy milovských skláren, postavena brusírna na sklo tzv. „šleyferna“. Současně s brusírnou zde byl i stupník na drcení křemene a starého skla. Brusírna měla dvě kola poháněná vodou z mlýnského náhonu, každé kolo mělo čtyři koňské síly. Pohyb hřídele vodního kola brusírny se převáděl složitým soustrojím na rotaci brusného kotouče v dílně.
Okolo brusírny stálo několik dalších stavení. Místu se říká „Ve sklepích“ a pokud se pozorně podíváte, uvidíte skutečně zbytky sklepů. Hlavně na jaře je vidět také koryto a přepad starého náhonu.
Poslední zastavení naší naučné stezky je právě u brusírny, neboť broušení skla bylo poslední produkcí sklářské výroby v Milovech. Když skončila výroba ve sklárnách, nakoupil zásobu zbylého skla brusič Štrobl. Ten milovské sklo brousil a prodával až do své smrti na konci 19. století. Teprve tím končí historie výroby a zdobení milovského skla. Výrobky milovských skláren si můžete prohlédnout například v muzeu v Novém Městě na Moravě, v Poličce, v Pardubicích a Hlinsku.
 

49° 40' 30.3204" N, 16° 5' 16.9044" E

Mapa stanovišť

Javascript is required to view this map.