PR Meandry Svratky u Milov

Číslo stanoviště: 
16
PR Meandry Svratky u Milov

Lokalita Rychtářky alias Meandry Svratky u Milov je přírodovědcům známá již dlouhá desetiletí. Jde o území s výjmečně zachovalým ekosystémem nivy - s přirozeným tokem, s tůněmi ve všech fázích vývoje, s původními loukami na výjmečné rozloze. Vyhlášení přírodní rezervace je zde diskutováno od doby založení CHKO Žďárské vrchy. Cílem práce je podpořit zavedení řízené péče o toto hodnotné území. Jakkoliv je lokalita vynikajícím způsobem zachovalá z „makropohledu“, nelze přehlédnou negativní vlivy, které degradují nejen samu lokalitu, ale jsou i vadou na dojmu, který si odsud návštěvník odnáší. Diskutována je především péče o travní porosty a o luční tůně.

Porosty dělíme na kosené a nekosené. Kosené porosty mají obecně vysokou ochranářskou hodnotu, jde jak o kvalitní přírodní biotopy (bohaté trávníky, strukturně vyvinutá společenstva s ohroženými druhy rostlin a s vysokým oživením hmyzem), tak i o zachovalost (louky v území většinou nebyly intenzifikovány, tedy bez přeorání, vydatného hnojení nebo vápnění). Kosení travních porostů je ochranářsky příznivým stavem, který obecně vyhovuje biotě území.
Nekosené porosty jsou hlavně silněji zamokřené části, břehy řeky a tůní, zákruty meandrů, mimo nivu trávníky na prameništích a na soliflukčních proudech s vystupujícími balvany. Dlouhodobá absence péče vede k degradaci porostů. Ta běží velmi rychle v částech lokality ovlivněných záplavami a naopak pomalu v částech mimo záplavy. Právě u výše zmíněných nekosených záplavových oblastí se vyskytují expandující porosty chrastice rákosovité, která původně lemovala pouze břehy řeky Svratky. Na většině současné plochy je porost nepůvodní. Původní jsou porosty s dominantní ostřicí zobánkatou, vyskytující se v okrajových zónách poříčních tůní.

Javascript is required to view this map.
QR kód se souřadnicemi: 

QR kód s odkazem na kartu stanoviště